audyt produkcji inżynieria automatyzacja i robotyzacja

Prawdopodobnie każdy z nas spotkał się przynajmniej raz z sytuacją, w której ilość dobrych projektów i pomysłów jest istotnie większa niż możliwości ich realizacji. Sytuacje te obecnie dodatkowo potęguje, zmieniające się szybciej niż kiedykolwiek otoczenie biznesowe oraz technologiczne. Tym bardziej więc w firmach produkcyjnych, ilość możliwych projektów przewyższa możliwości ich realizacji w sposób stały. W takiej sytuacji konieczne jest wybieranie tych, które przyniosą największe korzyści.

Dofinansowanie najbardziej innowacyjnych projektów może być jednym ze sposobów na pełniejsze wykorzystanie potencjału firmy. Może to być również sposób na rozwiązania najczęstszych problemów tj. brak zasobów ludzkich i technologicznych lub niewystarczające finanse.

Poszukiwanie projektu – krok po kroku

Poniżej przedstawiamy metodologię postępowania w zakresie poszukiwania w swojej firmie projektów możliwe najlepiej pasujących do realizacji z dostępnym wsparciem finansów publicznych.

Zakładając, że posiadasz wiedzę o podstawowych potrzebach swojej firmy i wyzwaniach jakie przed nią stoją, pierwszym i najważniejszym elementem jest audyt techniczny – mówimy bowiem o projektach z obszaru przemysłu 4.0. Nawet jeśli masz dostęp do portfela projektów firmy, tych realizowanych i planowanych, ten punkt należy wykonać. Możesz to zrobić samodzielnie albo (lepiej) zlecić firmie doradczej – zewnętrzni specjaliści mają nie tylko odpowiednią wiedzę ale, przede wszystkim, świeże spojrzenie, które może się tu okazać kluczowe.

Właściwie przeprowadzony audyt techniczny, prowadzony pod kątem transformacji przemysłu 4.0 powinien obejmować min. poniższe działania:

 • analiza portfela realizowanych i planowanych projektów inwestycyjnych w każdym z obszarów,
 • analiza wąskich gardeł,
 • analiza wymiaru zatrudnienia i obsady na poszczególnych operacjach/stanowiskach,
 • kontrola obecnych i przewidywanych wolumenów produkcyjnych,
 • określenie najważniejszych oczekiwań jakościowych – w tym tych dyktowanych przez największych klientów,
 • analiza głównych problemów wydajnościowych i jakościowych,
 • określenie poziomu wykorzystania posiadanego potencjału technicznego,
 • ustalenie poziomu wiedzy i doświadczenia specjalistycznego posiadanego zespołu,
 • ustalenie problemów i wytycznych w obszarze BHP,
 • analiza standardów technicznych i potencjału ich zmiany,
 • zebranie danych finansowych niezbędnych do określenia zwrotu z planowanych inwestycji.
AUTOMATYZACJA PROCESU PALETYZACJI

Zależnie od rozmiaru i złożoności przedsiębiorstwa i procesów w nim zachodzących lista ta może się skracać lub wydłużać o dodatkowe działania.

Zakładając powyższe, szczegółowe wykonanie pierwszego audytu, lista najlepszych projektów powinna powstać w wyniku realizacji działań zgodnie z poniższą listą:

 • audyt – obejmujący opisane powyżej działania oraz uzyskane wnioski,
 • budowa zespołu – kluczowe jest zebranie zespołu projektowego. Optymalny rozmiar to 2-4 osoby, które reprezentują różne działy przedsiębiorstwa i posiadają wymaganą decyzyjność lub przyspieszoną ścieżkę uzyskiwania akceptacji zarządu. W zespole poza specjalistą technicznym (np. CTO lub szef produkcji) dobrze aby znalazła się osoba od finansów (np. CFO) oraz planowania i/lub operacji (np. COO). Sukces w pozyskaniu środków zależy właśnie od tych ludzi.
 • analiza strategiczna – dokonanie przeglądu celów strategicznych firmy i wskazanie obszarów, w których potrzebne są inwestycje,
 • przegląd projektów – dokonanie przeglądu wszystkich projektów, które obecnie są realizowane w firmie, aby uniknąć dublowania działań,
 • określenie celów projektów – sformułowanie celów projektów, które będą uwzględniać zarówno cele biznesowe, jak i cele związane z pozyskaniem dofinansowania,
 • ocena ryzyka – dokonanie oceny ryzyka dla każdego projektu, aby określić, które projekty są najbardziej ryzykowne i wymagają większego wsparcia,
 • analiza kosztów i korzyści – dokonanie analizy kosztów i korzyści dla każdego projektu, aby określić, który projekt przyniesie największą wartość dodaną dla firmy,
 • wybór najlepszych projektów – wybór najlepszych projektów, które będą miały największe szanse na pozyskanie dofinansowania,
 • planowanie projektów – opracowanie planów projektów, uwzględniając harmonogramy, budżety i zadania. Od tego momentu zadania realizowane są już tylko w obszarze projektów wybranych do ubiegania się o dofinansowanie,
 • pozyskiwanie funduszy – rozpoczęcie działań mających na celu pozyskanie dofinansowania dla wybranych projektów.

W sytuacji gdy w firmie nie ma ustrukturyzowanego i zarządzanego portfela w poszukiwaniu najlepszych projektów warto kierować się wytycznymi dla przeprowadzania audytu lub taki audyt zlecić. Można też poszukiwać potencjalnych projektów stanowiących odpowiedź na wymagania stawiane przez otoczenie biznesowe tj. wzrost konkurencji, potrzeba transformacji cyfrowej lub rozwoju infrastruktury B+R albo chociaż chęć internacjonalizacji biznesu. Wystarczy dobry powód/potrzeba i pomysł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *